1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego candybike.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
   
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Candy Bike Sp. zo.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-558, ul. Borowska 246D m 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913619, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 8992903441, REGON: 389591608, zwana dalej „Candy Bike”, „Administrator”.
   
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
   
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Sklep Internetowy.
   

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Candy Bike zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
   
 2. Sposób pozyskiwania danych osobowych:

2.1. Dane osobowe pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika przy:

 1. rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. składania zamówienia na towary lub usługi w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. A RODO);
 4.  korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. kontaktowania się Użytkownika z Administratorem w celu uzyskania pomocy technicznej, złożenia reklamacji lub w innym celu. Podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.2. Dane osobowe pozyskiwane z innych źródeł

Adminitrator pozyskuje dane osobowe z innych źródeł, niż bezpośrednio od Użytkownika tj.:

 • poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego za pośrednictwem plików cookies i inych technologii oraz otrzymywania raportów o błędnach lub danych użycia odpowiedniego oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkowanika,
 • od partnerów z którymi Administrator oferuje towary oraz usługi lub prowadzi wspólne działania marketingowe.
 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje:
  1. login name,
  2. adres e-mail.
    
 2. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
   
 3. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:
  1. adres e-mail;
  2. dane adresowe:
   1. kod pocztowy i miejscowość;
   2. kraj (państwo);
   3. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
  3. imię i nazwisko;
  4. numer telefonu;
   Ponadto Administrator gromadzi m.in. następujące dane nieosobowe:
  5. IP komputera;
  6. dane dotyczące płatności, jeśli Użytkownik dokonuje zakupu w Sklepie internetowym;
  7. informacje zawarte w plikach Cookies i podobnych technologii dotyczącyce interakcji Użytkownika ze Sklepem internetowym Administratora.
    
 4. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  1. firmę Przedsiębiorcy;
  2. numer NIP.
    
 5. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
   
 6. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. adres e-mail;
  2. imię i nazwisko;
  3. numer telefonu.
    
 7. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Użytkownik podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko.
  2. nazwę firmy,
    
 8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
   
 9. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
   
 10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
   
 11. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.
   
 12. Administrator gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy jest to wymagane do realizacji złożonego zamówienia, udostępniania mu usługi konta klienta, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.


§ 2 Sposób przetwarzania danych – cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Zamówienia, konto klienta (wykonanie umowy)
  Jeśli Użytkownik zdecyduje się złożyć zamówienie na towary lub usługi przezentowane w Sklepie internetowym, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowanika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy.
  Jeśli Użytkownik założy konto klienta w Sklepie internetowym Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu Użytkownika do konta klienta.
   
 2. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonaluzowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach prowadzonego Sklepu internetowego oraz świadczonej usługi konta klienta, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych towarów i usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert Administratora.
  Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na reklamacje.
  Administrator wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności Sklepu internetowego, usług i towarów Administratora.
   
 3. Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony cel realizowany przez Administratora)
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między Administratorem, a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą zarówno ofert Administratora jak i podmiotów z nim współpracujących.
  Przedstawiane Użytkownikowi reklamy z zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika (tzw. „profilowanie”) poprzez korzystanie z:
 • danych podanych bezpośrednio przez Użytkownik,
 • danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego,
 • informacji dostarczonych przez strony trzecie,
 • danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,
 • sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

  Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom będącymi stronami trzecimi, ani sieciom reklamowym bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika. Jednakże w przypadku, gdy Użytkowni kliknie w wyświetloną mu reklamę, reklamodawca zostanie o tym poinformowany.
   
 1. Ulepszanie Sklepu internetowego (prawnie ozasadniony interes Administratora)
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowanika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania Sklepu internetowego, oferowanych przez Administratora towarów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji oraz możliwości.
  Dane osobowe dotyczące Użytkowanika wykorzystywane są również przez Administratora w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz wykonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania Sklepu internetowego.
   
 2. Bezpieczeństwo (prawnie ozasadniony interes Administratora)
  Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przez takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkowanika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożadane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.
   
 3. Dochodzenie roszczeń (prawnie ozasadniony interes Administratora)
  W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez założenie konta klienta, złożenie za jego pośrednictwem zamówienia na towary lub usługi, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowanika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania ze Sklepu internetowego.
   
 4. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Candy Bike będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
   
 5. W przypadku skierowania żądania Candy Bike udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Candy Bike na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Candy Bike produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
   
 2. Candy Bike wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników,
  2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
    
 3. Candy Bike wykorzystuje cookies własne w celu:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
    
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies
   
 5. Poniżej przedstawiamy listę popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  1. przeglądarka Internet Explorer;
  2. przeglądarka Microsoft EDGE;
  3. przeglądarka Mozilla Firefox;
  4. przeglądarka Chrome;
  5. przeglądarka Safari;
  6. przeglądarka Opera.
    
 6. Candy Bike może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Candy Bike przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
   
 7. Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Candy Bike nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nia będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego lub usług oferowanych przez Administratora.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@candybike.com.pl. Część praw jako podmiotu danych osobowych Użytkownik może zrealizować poprzez konto klienta w Sklepie internetowym.

 1. Prawo dostępu do danych
  Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych.
   
 2. Prawo do sprostowania danych
  Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawa żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek I mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.
  Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawdziwe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.
  W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkowni może przedstawić dodatkowe oświadczenie cele ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
   
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłączenie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez Administratora.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec sprzeciwu Użytkownika.

W przypadkach ograniczenia przetwarzania, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

 1. za zgodą Użytkownika lub
 2. w celu ustalenia, dochodzeni lub obrony roszczeń, lub
 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
 4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.
  Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile to techniczne możliwe.
   
 2. Prawo sprzeciwu
  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:
  1. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej Administratorowi,
  2. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
  3. w uzasadnionym celu Administratora.

   Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.
    
 3. Prawo wniesienia skargi
  Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


§ 5 Inne ważne informacje

 1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
  Administrator wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane  systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobowych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
   
 2. Przechowywania danych osobowych
  Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych.
  Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia celów, tj.:
  1. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego;
  2. w przypadku realizowania zamówień, świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
  3. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celów prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych umów;

w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Administratora, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do bazy danych ma jedynie Administrator.

 1. Zmiana polityki prywatności
  W celu uaktualnienia informacji zwartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej Sklepu internetowego lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznanie się z nieniejszymi zasadami Polityki Prywatności.
   
 2. Informacje kontaktowe
  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lu w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail: kontakt@candybike.com.pl oraz drogą pocztową na następujący adres: Candy Bike sp. z o.o. , ul. Borowska 246D lok 5, 50-558 Wrocław.