§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy candybike.com.pl (dostępny pod adresem internetowym www.candybike.com.pl (dalej: Sklep), prowadzony jest przez Candy Bike sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 246D/5, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000913619, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP 8992903441, REGON 389591608, (zwanego dalej: Administratorem).
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. W Sklepie oferujemy sprzedaż : słodyczy i zestawów upominkowych
  Sklep oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
 • przeglądanie produktów
 • przeglądanie promocji i ofert
 • sprzedaż produktów i usług
 • wysyłka newslettera
 • publikacja aktualności
 • wysyłka produktów
 • formularz kontaktowy
 • dział pomocy
   
 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:

 

 1. przeglądarka: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
 2. rozdzielczość: 1024x768,
 3. system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,
 4. wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb.
 5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

 

§ 2
Definicje

 1. Klient, Użytkownik - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 3. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 4. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Administratorem Sklepu.
 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Administratorem Sklepu za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
   

§ 3
Korzystanie ze Sklepu

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 2. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji oraz krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zakupu po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta z chwilą przesłania przez kupującego formularza zakupu. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Jednorazowe zamówienia klienta nie mogą przekroczyć wagi 20 kg.
 6. W przypadku wysłania zamówienia na adres elektroniczny sprzedawcy bądź poprzez inne środki komunikacji elektronicznej umowa dochodzi do skutku, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.
   

§ 4
Cena i jakość

 1. Sklep gwarantuje najwyższą jakość towaru, jednak zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego kupujących.
 2. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto bez kosztów wysyłki.
 3. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
 5. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:

 

 1.  za pobraniem. Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki. Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie. Następnie firma kurierska rozlicza się ze sklepem z otrzymanych należności. Dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera.
 2. na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru z pośrednictwem firmy pośredniczącej w realizacji przelewów elektronicznych – firmą pośredniczącą w realizacji przelewów jest Przelewy24 działająca pod firmą PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. 


§ 5
Dane osobowe

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres email, numer telefonu.
 2. Powyżej podane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Cancy Bike sp. z o.o. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Pełen obowiązek informacyjny znajduję się tutaj.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być dostawcy przesyłek, wybrany przewoźnikowi lub pośrednik realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora o także wybrany podmiot obsługujący płatności internetowe w Sklepie.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 6
Składanie zamówienia - umowa sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Administratorem, a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie.
 2. Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres e–mail kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.
 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Zamówienie może zostać złożone przez formularz zakupu lub inne środki komunikacji elektronicznej.
 4. Po złożeniu zamówienia kupujący zobowiązany jest do uiszczenia wartości zamówionego towaru oraz opłaty za wysyłkę i obsługę na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
 5. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.
 7. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.


§ 7
Realizacja Zamówienia

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez sprzedawcę rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym sprzedawcy przesłanej przez kupującego łącznej wartości zamówienia (w tym opłaty za przesyłkę o ile dotyczy).
 2. Produkt jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej (doręczyciela) wskazanej na stronie internetowej Sklepu pod wskazany w zamówieniu adres.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Wszelkie prawa i ryzyka związane z Produktem przechodzą na kupującego z chwilą wydania towaru doręczycielowi.


§ 8
Odstąpienie od Umowy

 1. Kupujący może zrezygnować z Produktu, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z Produktem. Zwracany Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania ani posiadać uszkodzeń. Zwracany Produkt należy odesłać razem z rachunkiem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego Produktu przelewem na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego. Koszty przesyłki pokrywa kupujący. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§ 9
Reklamacja

 1. Gdy kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy spisać protokół, a kupujący oraz doręczyciel powinni go podpisać.
 2. Procedura reklamacyjna umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Pomoc”.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią – z pominięciem danych identyfikujących wnoszącego reklamację – na stronach Sklepu.
 4. Dane kontaktowe Sklepu:
  Obsługa klienta: email: kontakt@candybike.com.pl, tel.: +48 733 082 575
  Serwis konsumenta: email: kontakt@candybike.com.pl, tel.: +48 733 082 575


§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Konsument może uzyskać pomoc w rozwiązaniu sporu na unijnej platformie ODR służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL